Se alla

Att bo i Kungsörs kommun

Kungsör är en attraktiv kommun att bo i! Under de senaste åren har byggandet av
nya boenden ökat kraftigt, både i centrala Kungsör och i Valskog, Torpa,
Skillingeudd etc. Viktiga delar i en attraktiv och trygg boendemiljö är tillgång till bra
skolor och omsorg, goda kommunikationer och möjligheter till ett rikt fritidsliv.
Närheten till Mälaren och naturen ger bra förutsättningar för att öka Kungsörs
attraktionskraft. Kungsörs utmärkta geografiska läge med en stor arbetsmarknad
inom pendlingsavstånd, närhet till kvalificerad sjukvård och högskolor gör
kommunen attraktiv!

Vi arbetar för:
● Att dialog förs med fastighetsägare så att ingen lokal i centrum står tom en
längre tid. Här vill vi att man startar ett samarbete med Kultur- och Fritid för
att marknadsföra konstnärer boende i Kungsörs kommun. Vi tycker det vore
trevligare med lokal konst tills man hittar ny hyresgäst!

● Att alla offentliga lokaler, oavsett om de är kommunala eller privata, skall vara
tillgängliga även för de med funktionshinder. Det innebär också att trottoarer i
våra centrum behöver tillgänglighetsanpassas.

● Att man satsar på tätortsnära naturområden såsom Kungsörsleden, utemiljön
kring Kungsudden och småbåtshamnen, utemiljön vid huvudinfarten, i
centrum och vid Södergården. Vi vill ha en attraktiv kommun som man är
stolt över, speciellt när man får besökare utifrån!

● Att öka trafiksäkerheten i korsningen Malmbergavägen/Kungsgatan. Nu när
vi äntligen fått till en stoppskylt för att förhindra de otal olyckor som sker i
korsningen varje år vill att det ska vara Stopp-skylt i båda riktningarna. Varför
inte göra korsningen så säker som möjligt när vi vet att den är olycksdrabbad?