Se alla

Miljö och hållbar utveckling

Kungsör är känt för sina fina naturmiljöer som man vårdat i ett långsiktigt arbete
tillsammans med engagerade markägare. Här finns över 50 naturområden väl värda
att besöka. För Liberalerna i Kungsör är miljöfrågorna ett högt prioriterat område
som ska genomsyra hela kommunens verksamhet. Vår miljöpolitik bygger på ett
hållbar användande och utvecklande av våra naturresurser och energieffektivare
teknik samt nya tillämpningar. Men – när man tänker hållbar utveckling ser vi i
Liberalerna det även som en hållbar utveckling av samhället och demokratin. Även
där behöver vi tillsammans arbeta för att alltid utvecklas, men på rätt sätt!

Vi arbetar för:
● Att Kungsörs kommun blir ett föredöme i energieffektivisering när det gäller
kommunens fastigheter och verksamheter.

● Att verka för fortsatt vård av våra naturområden, värna den biologiska
mångfalden med myllrande våtmarker och friska vattendrag och satsa mer på
tätortsnära natur. Vi har i Kungsörs kommun en heltäckande grönstrukturplan
gällande det här men inte tillräckliga medel för ett aktivt arbete. Vi vill att man
i budget avsätter ytterligare 300 000 kr årligen för insatser som går i linje med
vår antagna plan. Det räcker inte med att ha den i åtanke – då går vi inte
framåt!

● Att skapa kommunala bigårdar tillsammans med lokala biodlare.

● Att stimulera produktion av närproducerade ekologiska livsmedel och
köttråvaror genom att upphandla dessa till kommunens verksamheter.

● att fortsätta det rigorösa arbetet med bekämpning av sjögullet i Mälaren
tillsammans med de närliggande berörda kommunerna.

● Att projekt ska drivas effektivt och endast startas och förlängas med en bred
politisk förankring. I Kungsörs kommun finns det en parlamentarisk grupp
för just politisk organisation som med fördel kan användas till ändamålet.

● Att samtliga förvaltningar och nämnder vart fjärde år gör en dokumenterad
effektiviseringsanalys av sin organisation tillsammans med våra
kommunanställda kvalitetsutvecklare.

● Att de pengar som överskrider Kungsörs kommuns överskottsmål investeras i
utvecklingsprojekt. Som en liten kommun är det viktigt att hänga med i
utvecklingen av IT, hjälpmedel, digitalisering etc. Hamnar vi på efterkälken
kommer det att krävas stora resurser för att komma i kapp.