Se alla

Förskola – Skola

Kunskap och utveckling är de viktigaste faktorerna för att stärka varje människas
livschanser. Kungsörs kommun ska därför alltid satsa på att ha den bästa förskolan
och skolan i Sverige. Varför inte satsa högt? Det innebär bl a. duktiga pedagoger,
bra lokaler, en sund kost, fysisk aktivitet och nolltolerans mot mobbing.

Vi arbetar för:

● Att Lärarna ska avlastas så att de kan koncentrera sig på undervisningen. Det
ger dem bland annat möjligheten att ge de högpresterande eleverna mer
utmaning och samtidigt se de elever som behöver extra stöd. Liberalerna i
Kungsör har t ex. lagt fram en motion om att utreda möjligheten till ett tvålärar-system.

● Att elever som behöver extra stöd ska få det tidigt genom tillgång till
speciallärare och en väl utbyggd elevhälsa. Liberalerna i Kungsör vill att man
tittar på den finska modellen där man sätter in stora insatser tidigt för att sen
minska istället för den svenska modellen där stöd sätts in när problemen är ett
faktum. Det innebär en satsning ekonomiskt men skapar bättre förutsättning
för alla att klara sin skolgång utan att tappa motivation.

● Ordningen i klassrummen ska stärkas. Forskning visar att ett lugnare klassrum,
t ex. med mobilförbud, ger de med koncentrationssvårigheter och annan
problematik en bättre möjlighet att följa med i den gemensamma
undervisningen.

● Att samtliga barn under sin tid på förskolan lär sig läsandets grunder. Det
innebär att barngrupperna inte kan vara för stora och att det finns tillräckligt
med personal runt barnen.

● Att barnomsorgen ska kunna anpassas efter föräldrarnas behov. Särskilt
småföretagaren behöver kunna vara flexibel med sina barnomsorgstimmar.

● Att det är närproducerad och näringsrik mat lagad från grunden med minst
1/3 ekologiska livsmedel samt att inget socker tillförs i mat eller dryck. Alla
animaliska produkter ska ha sitt ursprung och vara producerade i Sverige. Det
ska vara minst en vegetarisk dag i veckan.

● Att fokus skiftas från att det ska vara en viss procent legitimerade förskollärare
mot barnskötare och att man istället ser hur många procent av förskollärarens
tid som läggs på pedagogisk verksamhet så att de resurser vi har inte slösas
bort. En risk är också att man inte anställer barnskötare när de behövs
eftersom att det ger en sämre måluppfyllelse gällande fördelningen.

● Att arbete ska ske i både förskola och skola inom jämställdhet och jämlikhet.
Samtliga av våra verksamheter ska genomsyras av jämställdhet och jämlikhet
och därför är det viktigt att våra barn redan från start lever efter de
värderingarna!